Vijfdaagse Verdiepende Vorming Suicidepreventie voor therapeuten en bemiddelaars

Datum 01-04-2018 tot 08-11-2018
Startuur 09:30
Einduur 16:30
Plaats Antwerpen, CGG Andante
Belpairestraat 85
2600 Antwerpen
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

 1. 04-03-2018 (09:30 - 16:30): Antwerpen, CGG Andante (Antwerpen)
 2. 18-03-2018 (09:30 - 16:30): Antwerpen, CGG Andante (Antwerpen)
 3. 24-04-2018 (09:30 - 16:30): Gent, Geuzenhuis (Gent)
 4. 29-04-2018 (09:30 - 16:30): Antwerpen, CGG Andante (Antwerpen)
 5. 08-05-2018 (09:30 - 16:30): Gent, Geuzenhuis (Gent)
 6. 13-05-2018 (09:30 - 16:30): Antwerpen, CGG Andante (Antwerpen)
 7. 22-05-2018 (09:30 - 16:30): Gent, Geuzenhuis (Gent)
 8. 05-06-2018 (09:30 - 16:30): Gent, Geuzenhuis (Gent)
 9. 19-06-2018 (09:30 - 16:30): Gent, Geuzenhuis (Gent)
 10. 06-09-2018 (09:30 - 16:30): nog aan te kondigen
 11. 20-09-2018 (09:30 - 16:30): nog aan te kondigen
 12. 11-10-2018 (09:30 - 16:30): nog aan te kondigen
 13. 25-10-2018 (09:30 - 16:30): nog aan te kondigen
 14. 08-11-2018 (09:30 - 16:30): nog aan te kondigen

 Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor therapeuten. De confrontatie met het einde van het leven kan fundamentele vragen opwerpen. Bij het werken met suïcidale cliënten kan de therapeutische relatie onder druk gezet worden en kan, door de zorg voor de cliënt, de zelfzorg in het gedrang komen. Belangrijk hierbij is dat je je als therapeut zelfzeker voelt om om te gaan met deze cliënten. Dit lukt beter als je kennis hebt over suïcidaliteit.

 
In deze interactieve training gaan we uitgebreid in op de verschillende facetten van suïcidaliteit. Zo leer je ondermeer hoe te handelen in een crisis en wat effectieve strategieën zijn inzake behandeling. Daarnaast staan we ondermeer stil bij chronische suïcidaliteit en de opvang van na(ast)bestaanden. Ook leer je hoe je verantwoordelijkheid draagt voor deze cliënten en hoe je jezelf beschermt. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Na deze training is het de bedoeling dat je beschikt over de recentste kennis, inzichten en vaardigheden rond deze thematiek en ervaren hebt waar je eigen grens ligt en hoe je daarmee kan omgaan.

 

Deze vorming is bovendien volledig conform de Multidisciplinaire Richtlijn Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag, die in maart 2017 door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie werd gelanceerd.

 

Voor wie is deze vorming interessant?

 

Therapeuten/behandelaars (psycholoog, therapeut, psychiater, arts) die regelmatig in contact komen met suïcidale personen.

 

Wat kan je verwachten?

 

Aan de hand van verschillende werkvormen (rollenspel, groepsdiscussie, werken met verhalen, zelfreflectie….) trachten we kennis en vaardigheden eigen te maken. We gaan ook na waar onze eigen grens ligt en hoe we die kunnen bewaken. Hierbij hanteren we intervisie en ervaringsuitwisseling.

 

Vormingsdag 1: Basismodule suïcide

 

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor de hulpverlening. Het aangaan van het gesprek en het formuleren van het risico op suïcide is één van de belangrijkste vaardigheden die een hulpverlener dient te verwerven en toe te passen tijdens de begeleiding. Tijdens deze dag vertrekken we vanuit bestaande theoretische kaders om aan de slag te gaan met allerhande methodieken (rollenspel, reflectie,…). Hierbij is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en uitwisseling van ervaring.

 

Vormingsdag 2: Crisis

 

Tijdens deze dag wordt het crisismodel toegelicht. Wat maakt dat iemand tot crisis komt? Zijn sommige mensen gevoeliger voor crisis? Wat is belangrijk in gesprek met iemand die in crisis is? Welke interventies kunnen helpen een crisis te overbruggen? We wisselen theorie af met oefeningen en praktische handvatten.

 

Vormingsdag 3: Neurobiologische achtergrond van suïcidaliteit en zelfzorg

 

Op deze dag exploreren we de neurobiologische achtergrond van suïcidaliteit en hoe medicatie hierop kan inspelen. Daarnaast staan we stil bij de balans tussen zorg voor de cliënt en zorg voor jezelf. Op een reflectieve manier stellen we als therapeut ons professioneel handelen in vraag en wordt er gewerkt rond zelfzorg.

 

Vormingsdag 4: Chronische suïcidaliteit en specifieke doelgroepen

 

Chronische suïcidaliteit

 

Je kan als hulpverlener geconfronteerd worden met cliënten die chronisch suïcidaal zijn. Bij deze cliënten zijn suïcidegedachten al lange tijd sluimerend aanwezig zijn of hebben zij reeds verscheidene suïcidepogingen ondernomen over de jaren heen. Vergt chronische suïcidaliteit een andere aanpak dan acute? Wat zijn de specifieke accenten in de behandeling van deze personen?

 

Specifieke doelgroepen

 

We staan stil bij een aantal specifieke doelgroepen: autisme, psychose en migranten/vluchtelingen. Welke specifieke thema’s en signalen merken we op? Hoe liggen de cijfers erbij? Vergen deze specifieke doelgroepen een andere aanpak en waarom?

 

Vormingsdag 5: Nabestaanden en suïcidepogers

 

Nabestaanden

 

We gaan in op het rouwproces na zelfdoding en geven verschillende methodieken en voorbeelden van materialen voor de eerste opvang en het begeleiden van nabestaanden. Vervolgens wordt ingegaan op het rouwproces van de hulpverlener na een zelfdoding . Er worden tips gegeven hoe men op het werk kan omgaan met een suïcide. De brochure ‘Rouwen op de werkvloer’, met extra tips en handvatten wordt hier ter beschikking gesteld.

 

Suïcidepogers

 

Mensen die ooit een poging ondernamen, hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag. De opvang na een poging is dus zeer belangrijk. Daarom schenken we hier extra aandacht aan. We bekijken hoe je een gesprek kan voeren met een cliënt die een poging gedaan heeft en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn.

 

Kostprijs en inschrijvingen:
 
600 euro per deelnemer voor 5 dagen, inclusief broodjeslunch
 
Inschrijving voor deze vorming is vereist. De inschrijving is pas definitief na het overschrijven van de deelnameprijs. Kosteloos annuleren kan nog tot 2 weken voor de aanvang van de module. Nadien kan het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald worden.
 
Een engagement voor alle dagen is een voorwaarde om deel te nemen.
 
Deze vorming komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille.
 
INSCHRIJVEN / MEER INFORMATIE:
 
 
 
 

 powered by Curiousgroup