Studiedag: "Eerste hulp voor hulpverleners. Handvaten in de hoopverlening."


De implementatie van een derde bron van kennis, ervaringskennis, naast wetenschappelijke en klinische kennis, maakt dat meerdere hulpverleners op zoek zijn naar de plaats van hun behandelen.

 

In combinatie met de transitie naar herstelondersteunende organisaties, de verwachting om wetenschappelijke verantwoording, het beantwoorden aan meerdere kwaliteitseisen (indicatoren, evidence based, accreditering, guidelines, ...), de huidige stromingen vanuit een samenleving (economische, politieke en juridische agenda’s en trends), maken dat hulpverleners de weg zoek zijn: een professionele identiteitscrisis in turbulente tijden.

Hulpverleners die ervoor kozen om ‘goede zorg’ te ontwikkelen, en aan te bieden aan kwetsbare mensen, zijn geen staalkaart van de samenleving. Zij hebben specifieke eigenschappen en talenten.

Waar is de stem van de klinisch behandelaars in het bepalen van wat hun rol is, wat de plaats is van het behandelen in herstelgerichte zorgorganisaties?


PROGRAMMA


Luk BEVERNAGE
(Directie patiëntenzorg U.P.C. Sint-Kamillus; Docent vorming ‘Ervaringswerker in de GGZ en de verslavingszorg’ CVO-SSH)


"De weg naar goede zorg: moet het nu allemaal anders?"

  1. Rol GGZ. Terug naar waarden en normen waarbij de juiste vragen worden gesteld:
  • welke samenleving willen wij,
  • wat zijn mensen ons waard,
  • wat is goede zorg op basis van huidige kennis en ervaring.
  1. Enkele reflecties als hulpverlener vanuit eigen cliëntenervaring.
  2. Toelichting schema ‘herstelgerichte zorg’.

 


Prof. Dr. A.J. BAART
(geestelijk vader van de presentietheorie. Hij doet intensief veld-, theorievormend en grondslagenonderzoek op het terrein van geestelijke verzorging, zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen en in het verband van de zorgethiek. www.presentie.nl - www.andriesbaart.nl)


"Presentie als eerste interventie: aansluiten via relationaliteit."
Presentie is een voorwaarde om nabijheid en contact te krijgen met zorgvragers en daardoor onlosmakend verbonden met behandelen zodat interventies kunnen aansluiten bij, en echt zin en betekenis krijgen, voor cliënten.
Presentie niet alleen in (h)echt contact met patiënten, ook als basisattitude om ‘goede zorg’ als focus te houden. Presentie gaat ook over management, kwaliteit en bestuur.


Alie WEERMAN
(Hogeschoolhoofddocent ggz-agoog en ervaringsdeskundigheid op hogeschool Windesheim in Zwolle. Promoveerde op 30 mei 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met haar proefschrift: ‘Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Stigma, verslaving & existentiële transformatie.’)


"Ervaringsdeskundige en zorgprofessional: een onzinnige scheiding."
De inbreng van ervaringskennis naast klinische kennis. Hoe verhouden die zich? Hoe werken ze samen? Een verbindende relatie? Dit alles om herstelondersteunend te zijn, meer zelfs levensondersteunend. Kwaliteit van leven los van kwetsbaarheden, symptomen met beperkingen en mogelijkheden.


Pieter LONCKE en Thomas RAEMDONCK
(Verpleegkundige Kliniek Sint-Jozef Pittem en medeauteur van het boek ‘Respectvol verplegen in de GGZ’ (Uitg. Boom, Amsterdam, 2015))


"Respectvol verplegen in een nieuwe ggz: hoe realiseer je dit dan?"
Wat heeft een team nodig om de transitie naar herstelgerichte organisatie, een emotioneel en cognitief proces, te maken. Ruimte voor zelfreflectie en dialoog waarbij de krachten van een team gebundeld worden. Oog voor talenten van afzonderlijke medewerkers, een open en positieve sfeer, echtheid en authenticiteit in het omgaan met elkaar en met cliënten. Waarbij de focus op zorg wordt gehouden, zaken in de marge de nodige (niet meer en niet minder) aandacht krijgen.
Een teamcultuur en klimaat als ‘voorbeeld’ en ‘voorwaarde’ om goede zorg te geven.

 


 

Deze studiedag is een initiatief van GGZ Broeders van Liefde Vlaams-Brabant in samenwerking met het CVO Sociale School Heverlee en vzw UilenSpiegel.

 

 


Documenten


powered by Curiousgroup