Doelstellingen

Doelstellingen 

 

Vanuit de overheid worden volgende doelstellingen toegeschreven aan het overlegplatform:

  • Overleg plegen over de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in het gebied waar de instellingen en diensten die bij het samenwerkingsverband aangesloten zijn, gevestigd zijn.
  • Overleg  plegen over taakverdeling en complementariteit op het vlak van het aanbod van diensten, activiteiten en beoogde doelgroepen om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.
  • Overleg plegen over de mogelijke samenwerking en taakverdeling met betrekking tot een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.
  • Overleg organiseren met andere samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.
  • Meewerken aan de gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens onder andere in het kader van het nationaal behoeftenonderzoek geestelijke gezondheidszorg.
  • Overleg plegen over het te voeren opname-, ontslag- en doorverwijzingsbeleid alsmede over de coördinatie van het medisch en psychosociaal beleid zonder afbreuk te doen aan de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen.
  • Sinds 2003 is het overlegplatform ook wettelijk verplicht om te voorzien in een externe ombudsfunctie.

 

Overlegplatform als neutrale procesbegeleider 

 

De leden bepalen zelf of ze zich al dan niet engageren. Het overlegplatform heeft dus geen mandaat om samenwerking af te dwingen. Binnen Vlaams-Brabant wordt dit als een groot pluspunt ervaren. Samenwerking is een proces dat geleidelijk aan op gang moet komen, het is beter dit te begeleiden en te stimuleren dan af te dwingen. Een neutrale begeleiding door de medewerkers is hierbij een belangrijke voorwaarde.

 

 

Overleg als werkinstrument

 

De procesmatige werking verloopt in verschillende fasen:  kennismaking, overleg en samenwerking. Overleg neemt hierin een zeer belangrijke plaats. In samenspraak met de leden worden de overlegthema's en de te nemen stappen bepaald. Al naar gelang het thema van het overleg worden verschillende actoren rond de tafel gezet. Hierbij wordt zo veel mogelijk samengewerkt over voorzieningen heen en tussen verschillende sectoren. Zowel directeurs als veldwerkers worden hierbij betrokken.

 powered by Curiousgroup