Trajectbegeleiding van personen met een gerechtelijk statuut (in belangrijke mate geïnterneerden) en psychiatrische problemen (TP 32)

Leeftijdsdoelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar zonder expliciete uitsluiting van ouderen.
Pathologiedoelgroep: personen met diverse psychiatrische ziektebeelden die een gerechtelijk statuut hebben (V.I., internering, werkstraf, probatie, ….).
Werkingsgebied: Vlaams-Brabant

Aanwezige gedachte bij het uittekenen van het voorliggend therapeutisch project is dat uit het verleden van de patiënt dient te blijken dat het om een complexe zorgvraag gaat.


Als hoofddoelstelling voor het therapeutisch project wordt vooropgesteld: het realiseren van zorg op maat voor cliënten.


In het bijzonder dient voor deze doelgroep de bescherming van de maatschappelijke omgeving als doelstelling vermeld te worden. Door een systematisch en gestructureerd overleg wordt vermeden dat er risicosituaties ontstaan waarbij een mogelijke recidive zich voordoet.


Als doelstellingen op het niveau van de cliënt kunnen geformuleerd worden:
1. Het centraal stellen van de zorgvraag van de cliënt. Hiertoe zal ook met de cliënt overlegd worden zodat de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden kunnen geëxpliciteerd worden.
2. Het realiseren van een grotere continuïteit in de zorg.
3. Het creëren van zoveel mogelijk naadloze zorg.
4. De meest aangewezen ondersteuning van de cliënt in zijn natuurlijke omgeving. Hier wordt met natuurlijke omgeving de meest haalbare vorm van zelfstandigheid bedoeld.

Daarnaast worden eveneens een aantal doelstellingen op het niveau van de ontwikkeling van een globale zorgorganisatie binnen het omschreven werkingsgebied vooropgesteld:
1. Het ontwikkelen van overleg omtrent in- door- en uitstroom van cliënten binnen een bepaald werkingsgebied. Wat de instroom betreft kan hierbij gedacht worden aan het structureren van overleg met diverse bevoegde justitiële instanties (justitiehuis, psychosociale diensten van de penitentiaire centra).
2. Door het samenwerken van hulpverleners uit verschillende sectoren willen we de deskundigheid van elke hulpverlener vergroten.

 

Contactpersoon: Leen Willems (U.P.C. St. Kamillus), 016/45.29.93, leen.willems@fracarita.orgpowered by Curiousgroup