Overleggroepen

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (Vlabo) pleegt op regelmatige basis overleg met de andere Vlaamse, Waalse, het Brussels en het Duitstalig Overlegplatform.

 

Op federaal niveau streven we afstemming na via onze deelname aan het Federaal Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid en alle Belgische overlegplatforms), alsook het nationaal interplatform (Belgische Overlegplatforms).

 

Het Brussels en de Vlaamse overlegplatforms komen meerdere keren per jaar samen in de schoot van een overleg tussen de Vlaamse overlegplatforms (OP² en coördinatorenoverleg). Binnen deze informele structuur zijn ook enkele interprovinciale werkgroepen samen gesteld.

 

Binnen het Overlegplatform Vlaams-Brabant wordt op verschillende niveau's overleg gepleegd.

 

Sectoroverleg:

het Overlegplatform is samengesteld uit 6 types van psychiatrische instellingen en diensten, nl.:

 

1) de psychiatrische ziekenhuizen

2) de Psychiatrische Afdelingen van de Algemene Ziekenhuizen (PAAZ)

3) de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

4) de Initiatieven Beschut Wonen (IBW)

5) de Psychiatrische VerzorgingsTehuizen (PVT) en

6) sommige RIZIV-voorzieningen.

 

In 4 van de 6 sectoren komen de diensten systematisch of ad-hoc samen ter afstemming rond zorgorganisatie en samenwerking.

 

Werk- en overleggroepen:

in de werk- en overleggroepen plegen actoren uit de psychiatrische sector overleg rond specifieke thema's of leeftijdsgroepen.

 

Stuurgroepen:

deze overlegmomenten zijn gekoppeld aan specifieke projecten of doelgroepen binnen de Vlaams-Brabantse geestelijke gezondheidszorg.

 powered by Curiousgroup