Trialoog (overleg tussen cliënt, hulpverlening en familie)

Het overlegplatform heeft als basisopdracht de samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en hiervoor ook samen te werken met andere actoren en partners zoals patiënten- en familieverenigingen. Hoe kunnen cliënten en dichtbetrokkenen meer betrokken worden in de hulpverlening en de beleidsmatige aspecten ervan? Hierover is al heel wat nagedacht binnen het overlegplatform. Het voorzien van een aantal zitjes binnen de beleidsorganen van een structuur zoals een overlegplatform biedt op dit ogenblik onvoldoende garanties. Eerst moeten er voldoende fundamenten gelegd worden voor een gelijkwaardige relatie, het voorbereidend werk hiervoor zal opgenomen worden in een nieuwe werkgroep.

De werkgroep “TriAloog” werd opgestart, met volgende doelstellingen:
  • visieontwikkeling rond bejegening van dichtbetrokkenen
  • uitwerken van een gedragscode, door de drie partijen gedragen
  • structureel uitbouwen van een aantal concrete initiatieven onder meer rond informatie en omgaan met patiënten

De oprichting van een werkgroep bestaande uit hulpverleners uit ggz-voorzieningen die willen meedenken rond de beide aandachtspunten, ondersteund door een betaalde stafmedewerkers (Similes, Vlabo, UilenSpiegel?). Deze werkgroep heeft een voorbereidende en een terugkoppelende rol, dwz een aantal zaken uitwerken en uitdenken ter voorbereiding van het overleg met het bredere werkveld, dus zowel hulpverleners (via de stuurgroep en het comité van het overlegplatform), maar ook patiënten (via het overleg met patiëntenvertegenwoordigers, eventueel ook binnen verenigingen) en familie (via regionale overleggroepen).

 

In 2014 heeft de werkgroep 'Trialoog' een gespreksdriehoek ontwikkeld als ondersteuningsinstrument voor een overleg tussen cliënt, familie en hulpverlener. Deze tool zegt niets over de inhoud van het gesprek, maar kan wel helpen als structuur en focus om gericht en methodisch tot een echt trialoogoverleg te komen.

 powered by Curiousgroup