Denktank Halle-Vilvoorde

De leden van het Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant in het arrondissement Halle-Vilvoorde plegen op regelmatige basis overleg in de schoot van de Dentkank Halle-Vilvoorde. Deze samenwerking is geformaliseerd in een functioneel samenwerkingsverband onder de titel ‘Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Halle-Vilvoorde’.


De leden van dit netwerk streven naar een geïntegreerd zorgaanbod voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met psychiatrische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in Halle-Vilvoorde. Hierbij wordt aandacht besteed aan volgende aspecten:

  • Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over de wijze waarop een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in Halle-Vilvoorde verzekerd kan worden;
  • Faciliteren van het proces naar een samenwerking en netwerkvorming met aandacht voor betere coördinatie en complementariteit;
  • Het concretiseren en implementeren van evenals elkaar informeren over en betrekken bij zorgvernieuwingsprojecten;
  • In kaart brengen en bediscussiëren van vraag en aanbod met het oog op optimalisering
  • Ontwikkeling van nieuwe initiatieven in het kader van beleidsplanning
  • Nagaan waar het huidige aanbod versterkt moet worden en zoeken naar mogelijkheden om dit te realiseren
  • Aandacht besteden aan onderwijs, vorming en het delen van kennis met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit
  • De communicatie onderling en met externen verbeteren
  • Zich openstellen naar niet-professionele stakeholders, zoals verenigingen die de belangen van gebruikers, familie of dichtbetrokkenen van geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigen, evenals zoeken naar werkbare modellen van participatiepowered by Curiousgroup